UKS SPARTA CZYŻOWICE

Regulaminowe i nieregulaminowe ruchy

VII Regulaminowe i nieregulaminowe ruchy

1. Za RUCH uważamy sytuację w której trener uderzeniem hokejki spowoduje przemieszczenie się jednego swojego kamienia (gracza) jak również wszystko co następuje później, a ma związek z tym uderzeniem. Ruch kończy się wtedy kiedy na boisku wszystko jest na miejscu tzn. nie porusz się, chodzi o krążek oraz odpowiednią ilość kamieni (graczy). Ruch jest prawidłowy wtedy kiedy podczas jego wykonywania nie przekroczono żadnych przepisów.

2. Po wykonaniu swojego ruchu trener musi natychmiast opuścić teren boiska oraz przestrzeń nad nim w taki sposób żeby nie miał wpływu na tor krążka, ani żadnego kamienia (gracza). Nieprzestrzeganie tej zasady karane jest następująco:

a. Jeżeli trenera na boisku lub przestrzeni nad nim trafi odbity krążek lub którykolwiek z graczy w hokejkę albo którąkolwiek część ciała w ramach własnego ruchu (nieumyślne dotknięcie), ruch taki jest uważany za podwójny (patrz postanowienie VII pkt. 4), a przeciwnikowi należy się przywilej wykonywania dwóch kolejnych ruchów.

b. Za umyślne spowodowanie zmiany toru lotu krążka lub któregoś z graczy na boisku lub przestrzeni nad nim w ramach własnego ruchu przyznana zostanie bramka techniczna na korzyść przeciwnika.

c. Za jakiekolwiek (nawet nieumyślne) spowodowanie zmiany toru lotu krążka lub któregoś z graczy na boisku lub przestrzeni nad nim w ramach ruchu przeciwnika przyznana zostanie bramka techniczna na korzyść przeciwnika.

d. Za jakiekolwiek (nawet nieumyślne) spowodowanie zmiany toru lotu krążka lub któregoś z graczy na boisku lub przestrzeni nad nim przez którąkolwiek z drużyn w chwili, gdy syrena kończy tercję lub inną część gry a na boisku nie wszystko jest w spokoju tzn. porusza się, przyznawana jest bramka techniczna na korzyść przeciwnika.

e. Za nie opuszczenie boiska zaraz po wykonaniu ruchu bez jednoczesnego wpływu na tor lotu krążka lub któregoś z graczy (np. za różne uderzenia hokejką w boisko, w konstrukcję bramkową oraz podobne zachowania po własnym ruchu) należy się przeciwnikowi przywilej wykonywania dwóch kolejnych ruchów.

Bramka zdobyta złamaniem tej zasady jest nieważna, za wyjątkiem bramki samobójczej. Zdobycie bramki samobójczej znosi wszystkie kary za złamanie tej zasady. Zdobycie nieważnej bramki przez złamanie tej zasady w przypadku (patrz a) krążek rozgrywa w podstawowym ustawieniu drużyna która zawiniła a przeciwnikowi przysługuje przywilej wykonywania dwóch kolejnych ruchów. Po przyznaniu bramki technicznej (patrz b, c) krążek rozgrywa w podstawowym ustawieniu drużyna która bramkę straciła.

Za NIEREGULAMINOWY RUCH uważa się:

a. Ruch krążkiem: jeżeli trener hokejką zamiast swojego gracza dotknie krążka, znajdującego się w bezruchu. Za to przewinienie przeciwnik ma przywilej wykonywania dwóch kolejnych ruchów

b. Przedwczesny ruch: jeżeli trener wykona swój ruch wcześniej niż sytuacja na boisku się uspokoi tzn. nie porusza się krążek oraz odpowiednia ilość kamieni (graczy) jest w bezruchu. Złamanie tej zasady karane jest następująco:

- Jeżeli przedwcześnie wprowadzony w ruch kamień (gracz) nie dotknie krążka lub innego kamienia albo nie spowoduje zmiany toru ruchu krążka lub innego kamienia przeciwnik ma przywilej wykonywania dwóch kolejnych ruchów.

- Jeżeli przedwcześnie wprowadzony w ruch kamień (gracz) dotknie krążka lub innego kamienia albo spowoduje zmianę toru ruchu krążka lub innego kamienia wtedy kamień (gracz) ten zostaje wykluczony a przeciwnik ma przywilej wykonywania dwóch kolejnych ruchów.

- Jakiekolwiek umyślne spowodowanie zmiany kierunku ruchu krążka lub innego kamienia karane jest przyznaniem bramki technicznej dla przeciwnika (patrz VII pkt.2)

- Za jakiekolwiek (nawet nieumyślne) spowodowanie zmiany toru lotu krążka lub któregoś z graczy na boisku lub przestrzeni nad nim przez którąkolwiek z drużyn w chwili, gdy syrena kończy tercję lub inną część gry a na boisku nie wszystko jest w spokoju tzn. porusza się, przyznawana jest bramka techniczna na korzyść przeciwnika.

c. Pociągnięcie: za pociągnięcie uważa się ruch, w którym kamień (gracz) wprowadzony w ruch hokejką zmieni podczas kontaktu z nią kierunek swojego ruchu, albo ruch, podczas którego kamień (gracz) jest prowadzony hokejką zbyt długo lub po zbyt długim torze. Złamanie tej zasady karane jest następująco:

- Po pierwszym pociągnięciu sędzia upomina trenera, jednak jeżeli pociągnięcie ma miejsce podczas wykonywania rzutu karnego zostaje on powtórzony.

- Po każdym kolejnym pociągnięciu przeciwnik ma przywilej wykonywania dwóch kolejnych ruchów. Jeżeli ponowne pociągnięcie ma miejsce podczas wykonywania rzutu karnego w trakcie gry, rzut karny uznaje się za wykonany. Nie ma jednak przywileju wykonywania dwóch kolejnych ruchów. Z podstawowego ustawienia grę rozpoczyna drużyna przeciwko której rzut karny był wykonywany.

Bramka zdobyta poprzez nieregulaminowy ruch jest nieważna, za wyjątkiem bramki samobójczej. Zdobycie bramki samobójczej znosi wszystkie kary za złamanie tej zasady. Zdobycie nieważnej bramki nieregulaminowym ruchem powoduje to, że krążek rozgrywa w podstawowym ustawieniu drużyna, która zawiniła a przeciwnikowi przysługuje przywilej wykonywania dwóch kolejnych ruchów.

Za PODWÓJNY RUCH uważa się:

a. Dotknięcie przez gracza hokejką podczas jednego ruchu 2x swojego kamienia (gracza)

b. Dotknięcie przez gracza hokejką podczas jednego ruchu dwóch albo więcej swoich kamieni (graczy)

c. Dotknięcie przez gracza hokejką podczas jednego ruchu swojego kamienia (gracza) i krążka

d. Dotknięcie swojego kamienia (gracza) lub krążka czymś innym niż hokejką

Za wyżej wymienione podwójne ruchy należy się przeciwnikowi przywilej wykonywania dwóch kolejnych ruchów. Bramka zdobyta podwójnym ruchem jest nieważna, za wyjątkiem bramki samobójczej. Zdobycie bramki samobójczej znosi wszystkie kary za złamanie tej zasady. Zdobycie nieważnej bramki nieregulaminowym ruchem powoduje to, że krążek rozgrywa w podstawowym ustawieniu drużyna która zawiniła a przeciwnikowi przysługuje przywilej wykonywania dwóch kolejnych ruchów.